Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ

In

Ngày 25/3/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1927/VPCP-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, vận dụng hướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và hướng dẫn một số nội dung về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ để thực hiện các nhiệm vụ công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC.

Đối với các địa phương, cần tập trung các nguồn lực để triển khai các công việc, cụ thể:

Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp; căn cứ đặc thù và tình hình thực tế tại địa phương để ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương.

Tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố; phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trên cơ sở các nội dung tại Công văn số 1927/VPCP-KSTT, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 183/UBND-VP7 ngày 29/3/2024 chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Phạm Chung

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng