Cơ cấu tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

In

I. Lãnh đạo Trung tâm

1. Giám đốc: Đặng Đức Tân

Điện thoại: 02293.88.35.35

Email: tandd@ninhbinh.gov.vn

2. Phó giám đốc: Phạm Ngọc Phong

Điện thoại: 02293.88.35.35 (Số máy lẻ 3538)

Email: : phongpn@ninhbinh.gov.vn

3. Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: 02293.88.35.35

Email: phuongnt@ninhbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng nghiệp vụ

2. Phòng Hành chính tổng hợp

3. Phòng Giám sát - Công nghệ thông tin

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

1) Sở Giao thông vận tải

- Đoàn Hoàng Giang

Chức vụ: Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa

Email: hoanggiang.doan@gmail.com

- Phạm Chung Chiến

Chức vụ: Kỹ sư Trạm kiểm tra tải trọng và Đăng kiểm thủy

Email: chungchien1974@gmail.com

- Trương Xuân Chí

Chức vụ: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Email: truongchi.uct@gmail.com

2) Sở Tài chính

- Phạm Thị Vân Anh

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tin học và Thống kê

- Email: anhptv.tc@ninhbinh.gov.vn

3) Sở Công thương

- Nguyễn Thị Mỹ Tâm

- Chức vụ: Phó chánh văn phòng Sở Công Thương

- Email: tamntm.ct@ninhbinh.gov.vn

4) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phạm Thị Phương Anh

- Chức vụ: Chuyên viên, Chi cục Môi trường và Biển, đảo

- Email: anhptp.stnmt@ninhbinh.gov.vn

5) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đỗ Thị Kim Dung

- Chức vụ: Viên chức phòng Nghiệp vụ - Chi cuc Kiểm lâm

- Email: dungdtk.snn@ninhbinh.gov.vn

6) Sở Xây dựng

- Phạm Việt Hải

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng sở

- Email: dungdtk.snn@ninhbinh.gov.vn

7) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tường Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Chuyên viên phòng Xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp NB

Email: nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn

- Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên phòng Xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp NB

Email: phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

8) Bảo hiểm xã hội

- Đặng Xuân Tiến

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng BHXH tỉnh

Email: Tiendx@ninhbinh.vss.gov.vn

- Lê Thị Lan

Chức vụ: Viên chức Văn phòng BHXH tỉnh

Email: Lanlt@ninhbinh.vss.gov.vn

- Dương Thị Minh Thìn

Chức vụ: Viên chức Văn phòng BHXH tỉnh

Email: Thindtm@ninhbinh.vss.gov.vn

9) Sở Nội vụ

- Lê Công Bình

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

- Email: Binhlc.snv@ninhbinh.gov.vn

10) Sở Tư pháp

- Bùi Thanh Vân

Chức vụ: Phó trưởng phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp

Email: vanvylinh102@gmail.com

- Tạ Thị Sang

Chức vụ: Chuyên viên phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp

Email: thusang.ta@gmail.com

11) Sở Thông tin và Truyền thông

- Nguyễn Thị Thanh Hường

- Chức vụ: Kỹ sư phòng Đào tạo - Truyền thông, Trung tâm CNTT&TT

- Email: huongntt.tt.stttt@ninhbinh.gov.vn

12) Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Đinh Thị Lan Anh

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý doanh nghiệp

- Email: anhdtl.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

13) Công ty TNHH MTV Điện lực

- Nguyễn Thị Lan Hương

- Chức vụ: Chuyên viên- Phòng Kinh doanh

- Email: huongnlnb@gmail.com

14) Sở Y tế

- Vũ Mạnh Dần

- Chức vụ: Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Email: Vumanhdannb@gmail.com

15) Sở Lao động thương binh và Xã hội

- Vũ Thị Vui

- Chức vụ: Chuyên viên sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Email: vuivt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

16) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tạ Thị Thu Hà

- Chức vụ: Viên chức Văn phòng Sở 

- Email: lamha2016@gmail

17) Sở Văn hóa Thể thao
- Nguyễn Thị Bích Hạnh

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

- Email: hanhntb.svhtt@ninhbinh.gov.vn

18) Sở Du lịch

- Đinh Quỳnh Lệ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch phát triển du lịch

- Email: Ledq.dl@ninhbinh.gov.vn

19) Sở Khoa học và Công nghệ

- Đàm Thị Thanh

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Đo lường Tổng hợp

- Email: thanhdt.khcn@ninhbinh.gov.vn

20) Công an tỉnh

- Phạm Đức Trưởng

Chức vụ: Trung tá Cán bộ Phòng CS QLHC về TTXH

Email: truongdt@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Tuấn Minh

Chức vụ: Thiếu tá Cán bộ Phòng CS QLHC về TTXH

Email: minhvt@ninhbinh.gov.vn
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng