STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 55/2023/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 11/09/2023 Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 96/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh 31/07/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3 1033/QĐ-BTTTT Bộ TTTT 18/07/2023 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
4 120/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 24/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021
5 120/TT/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
6 47/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 03/08/2021 Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7 09/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/06/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
8 47/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 27/06/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
9 112/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
10 87/2020/NĐ-CP Chính phủ 28/07/2020 Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến