STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 120/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 24/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021
2 120/TT/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
3 47/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 03/08/2021 Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4 09/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/06/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
5 47/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 27/06/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
6 112/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
7 87/2020/NĐ-CP Chính phủ 28/07/2020 Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
8 45/2020-ND-CP Chính phủ 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
9 01/2018/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10 61/2018/NĐ-CP Chính phủ 23/04/2018 Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính