STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 63/2023/TT-BTC Bộ Tài chính 16/10/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ Trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
2 55/2023/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 11/09/2023 Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3 1033/QĐ-BTTTT Bộ TTTT 18/07/2023 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
4 96/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 12/07/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trenn địa bàn tỉnh Nnh Bình
5 44/2023/TT-BTC Bộ Tài chính 29/06/2023 Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dânn và doanh nghiệp
6 74/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 22/12/2022 Thông tư quy định về hình thức, thơi hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
7 42/2022/NĐ-CP Chính phủ 24/06/2022 Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nha nước trên môi trường mạng
8 38/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 24/06/2022 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
9 120/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 24/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021
10 120/TT/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19