STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 32/UBND-PVHHC UBND tỉnh 22/06/2022 V/v sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và HTTT giải quyết TTHC của tỉn
2 11/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 07/06/2022 Tình hình, kết quả hoạt động trong tháng 5, năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công
3 09/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 06/05/2022 Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động trong tháng 4, năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công
4 26/UBND-PVHCC UBND tỉnh 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
5 301/TTg-PL Thủ tướng Chính phủ 10/04/2022 Về việc công tác xây dựng thể chế, pháp luật
6 42/QĐ-BCĐCCHC Thủ tướng Chính phủ 10/04/2022 Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
7 20/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 05/04/2022 Tình hình, kết quả hoạt động trong Quý I, năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công
8 207/KH-UBND UBND tỉnh 01/04/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2022
9 06/BC-PVHCC Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 03/03/2022 Tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tháng 2/2022
10 158/UBND-QĐ UBND tỉnh 01/03/2022 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021