STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 627/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 19/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lýnhà nước của Công an tỉnh, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 618/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/07/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nộii bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình
3 617/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 15/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4 613/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 12/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5 604/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 10/07/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
6 600/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 09/07/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nộii bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
7 582/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 08/07/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8 586/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 08/07/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9 568/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 01/07/2024 Quyết định Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình
10 556/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 27/06/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình