STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 444/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 20/05/2024 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 431/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 Quyết định Về việc công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3 439/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 Quyết định Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
4 433/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
5 430/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 Quyết định Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6 438/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
7 437/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 16/05/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
8 416/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 13/05/2024 Quyết định Về việc Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9 412/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 13/05/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10 414/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 13/05/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình