STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 508/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 09/06/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 503/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 06/06/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3 501/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 03/06/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
4 484/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 31/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
5 461/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 20/05/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6 452/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 17/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
7 424QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 04/05/2022 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8 425/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 04/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
9 416/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 29/04/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
10 417QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 29/04/2022 Phê duyệt QTNB giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình