CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005394.H42 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
2 1.005384.H42 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
3 2.002156.H42 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
4 2.002157.H42 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
5 1.005388.H42 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
6 1.005392.H42 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
7 1.005393.H42 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
8 1.005385.H42 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức