STT Số ký hiệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 293/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2 294/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
3 TTTT TTPVHCC 06/04/2024 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình
4 291/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5 286/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
6 276/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 28/03/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
7 277/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 28/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8 273/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 27/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
9 257/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 25/03/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10 262/QĐ-UBND UBND tỉnh Ninh Bình 25/03/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình