UBND tỉnh Ninh Bình công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền

In

Ngày 03/01/2024, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14/11/2023 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, theo đó có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm có:

(1) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 29/2015/TT-BYT quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y.

Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng.

(2) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận là Lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng.

(3) Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là Lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng.

(4) Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là Lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng.

(5) Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Phí, lệ phí: Không.

Danh mục 05 TTHC nêu trên được cung cấp là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp). Cá nhân có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời bãi bỏ danh mục 05 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nội dung chi tiết 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình (dichvucong.ninhbinh.gov.vn)./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 40/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại đây!

Lê Công Bình

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng