UBND tỉnh Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính  mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp

In

Ngày 08/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 178/QĐ-BNN-LN ngày 08/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: 

01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái.

Được cung cấp là dịch vụ công trực tuyến một phần. Thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức.

Được cung cấp là dịch vụ công trực tuyến một phần. Thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình;
Thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện (theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 15/01/2024) được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình (dichvucong.ninhbinh.gov.vn).

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, sử dụng 02 dịch vụ công trực tuyến nêu trên kể từ ngày 01/02/2024.

Xem chi tiết Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại đây!

Đỗ Dung - Sở NN&PTNT
 

Thẻ tag: congbo-tthc

Tin đã đăng