UBND tỉnh Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính  sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp 

In

Ngày 10/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 240/QĐ-BNN-LN về việc về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: 

Danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

(1) Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế;

(2) Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế;

(3) Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn trồng rừng;

(4) Xác nhận bảng kê lâm sản.

Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đồng thời, bãi bỏ 05 thủ tục hành chính tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện (theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2024) được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình (dichvucong.ninhbinh.gov.vn).

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, thực hiện đối với 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện kể từ ngày 01/02/2024.

Xem chi tiết Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình tại đây!

Đỗ Dung - Sở NN&PTNT
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng