UBND tỉnh Ninh Bình công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

In

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 về việc công bố Chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Danh mục 127 thủ tục hành chính được công bố chuẩn hóa bao gồm: 100 TTHC cấp tỉnh; 24 TTHC cấp huyện; 03 TTHC cấp xã.

Đồng thời bãi bỏ 128 Danh mục thủ tục hành chính tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020; số 635/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; số 392/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; số 339/QĐ-UBND ngày 28/4/2021; số 739/QĐ-UBND ngày 22/9/2021; số 245/QĐUBND ngày 04/3/2022; số 955/QĐ-UBND ngày 04/11/2022; số 590/QĐ-UBND ngày 29/6/2022; số 955/QĐ-UBND ngày 04/11/2022; số 231/QĐ-UBND ngày 23/3/2023; số 364/QĐUBND ngày 15/5/2023; số 415/QĐ-UBND ngày 02/6/2023; số 470/QĐ-UBND ngày 19/6/2023; số 509/QĐ-UBND ngày 30/6/2023; số 675/QĐ-UBND ngày 21/8/2023; số 844/QĐ-UBND ngày 13/10/2023; số 926/QĐ-UBND ngày 27/10/2023; số 1137/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; số 33/QĐ-UBND ngày 10/01/2024.

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (tại Danh mục chuẩn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 04/6/2024) được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình (dichvucong.ninhbinh.gov.vn) theo đúng quy định./.

Xem Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại đây!

Phương anh 

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng