UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện 

In

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đối với 02 thủ tục hành chính

Trong đó:

01 thủ tục hành chính cấp tỉnh: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp tỉnh (Mã số: 2.002593.H42);

Thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (Bộ phận TN&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo).

01 thủ tục hành chính cấp huyện: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện (Mã số: 2.002594.H42)

Thủ tục được công bố áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chi tiết Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh tại đây!

Tạ Thị Thu Hà - Sở Giáo dục và Đào tạo
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng