UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

In

Với mục đích đơn giản hóa trình tự thực hiện; các quy định có liên quan để kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết; không hợp lý, hợp pháp; không đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Đảm bảo cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước; phân cấp hoặc kiến nghị phân cấp thực hiện một cách khoa học; bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức. Thông qua rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Theo đó, đối với TTHC cấp tỉnh: 22 cơ quan, đơn vị rà soát 24 lĩnh vực với 55 TTHC; đối với TTHC cấp huyện: 06 cơ quan, đơn vị rà soát 08 lĩnh vực với 27 TTHC; đối với TTHC cấp xã: 03 cơ quan, đơn vị rà soát 05 lĩnh vực với 06 TTHC.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gồm: (1) Nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC (nếu có); (2) Lý do; (3) Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; (4) Kiến nghị thực thi. Gửi kết quả rà soát, đánh giá (kèm theo biểu mẫu (nếu có); sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về cơ quan kiểm soát TTHC để xem xét, đánh giá chất lượng

Kết quả rà soát đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC phải được lấy ý kiến của của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp và huy động được sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Đồng thời, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm (tính đến ngày 15/7/2024) và đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án xử lý; rà soát quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có TTHC hoặc nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh, UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Nội dung Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, bạn đọc xem tại đây.

Lê Công Bình - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình


 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng