Từ ngày 01/7/2024, người dân sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

In

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ- CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử; UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 22/UBND-PVHCC ngày 15/5/2024 về việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID, giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện. 

Chính vì vậy, Bộ phận Một cửa các cấp cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng, đăng nhập bằng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNeID trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện giải quyết TTHC.

Trường hợp người dân, doanh nghiệp chưa có tài khoản VNeID hoặc tài khoản VNeID có sự sai sót, không đồng bộ, đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp đến cơ quan Công an các cấp đăng ký, kích hoạt hoặc chỉnh sửa, cập nhật tài khoản cho phù hợp với quy định.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật để xác thực thông tin Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân 9 số đối với tài khoản đã đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, làm cơ sở để thực hiện gỡ bỏ tài khoản được đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 

Quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 01/7/2024 sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./. 

Lan Hương
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng