Tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

In

Đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 11/UBND-VP7 ngày 05/01/2024.

Theo đó, để việc tiếp nhận, giải quyết và đồng bộ hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 705/UBND-VP7 ngày 14/12/2023 về rà soát, giải quyết tình trạng quá hạn đối với các hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm tiếp nhận hoặc không đồng bộ được kết quả lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay đã khắc phục, đồng bộ được 92,42% số hồ sơ lên Cổng  Dịch  vụ công  quốc  gia. Đồng thời, thực hiện ngay việc cập nhật đầy đủ, chính xác danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tương thích với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục các lỗi kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ 100% hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đa dạng các hình thức thanh toán trực tuyến phục vụ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và hoàn thành chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến được giao; khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 29/9/2023, đồng thời thực hiện đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp, nhất là các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến./.

                                                Lan Hương

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng