Một số kết quả nổi bật về công tác cải cách thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong quý I năm 2024 

In

Quý I năm 2024, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 và Văn bản số 12/UBND-VP7 ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024.

Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

Quý I năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành 27 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 260 TTHC, trong đó: 125 TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung và 135 TTHC bị hủy bỏ.

Tính đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.847 TTHC (cấp tỉnh 1.474 TTHC; cấp huyện 256 TTHC; cấp xã 117 TTHC), trong đó 100% TTHC do Trung ương quy định. Các TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, đạt 100%.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC

UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024, trong đó tổng số TTHC cần rà soát, đánh giá năm 2024 là 88 TTHC (cấp tỉnh 55 TTHC, cấp huyện 27 TTHC, cấp xã 06 TTHC) thuộc 37 lĩnh vực.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác rà soát, đánh giá TTHC theo từng lĩnh vực đảm bảo nguyên tắc cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước; phân cấp hoặc kiến nghị phân cấp thực hiện một cách khoa học; bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức, không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu; đơn giản hóa trình tự thực hiện để báo cáo UBND tỉnh đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa TTHC.

Cũng trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 14 quyết định phê duyệt 122 quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời.

Tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế. Định kỳ hằng tháng, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp (vào thứ 5 của tuần cuối của tháng) để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị, xem xét giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường CCHC, cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quan điểm nhất quán là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật; góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.

Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 03 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện hỗ trợ lập 177 hồ sơ miễn phí các TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC

Để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về các quy định có liên quan đến TTHC, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công khai địa chỉ thư điện tử: Bbt@ninhbinh.gov.vn, số điện thoại: 02293.553.999 và địa chỉ Cổng Thông tin điện tử tỉnh: http://ninhbinh.gov.vn. Quý I năm 2024, đã tiếp nhận, xử lý và công khai 01 phản ánh kiến nghị đảm bảo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC

Quý I năm 2024, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 112.239 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết 106.386 hồ sơ (đúng hạn và trước hạn là: 106.361 hồ sơ, chiếm 99,97%; trễ hạn 25 hồ sơ, chiếm 0,03%); 5.869 hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn theo quy định 5.853 hồ sơ, trễ hạn 16 hồ sơ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến vẫn rất thấp; số dịch vụ công trực tuyến được đồng bộ lên cổng DVC quốc gia vẫn chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao. Một số DVC trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh vẫn yêu cầu scan đính kèm CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy chứng nhận thường trú/tạm trú… Việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ…

Trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Đồng thời, ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền./.

Lê Công Bình
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng