Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình quý I năm 2024

In

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Ninh Bình năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng và tổ chức thực hiện 08 kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC năm 2024 đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Sở GD&ĐT đã quán triệt nội dung thực thiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các buổi họp, hội nghị mở rộng và các hội nghị của ngành, hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2023-2024. Đồng thời, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức’’; công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông được đẩy mạnh, riêng quý I năm 2024, Sở đã đăng tải 21 tin bài có liên quan nội dung CCHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Sở thường xuyên cập nhật, công khai toàn bộ danh mục, nội dung thủ tục hành chính (TTHC); phí, lệ phí trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình (https://ninhbinh.gov.vn); Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn) và tại trụ sở cơ quan. Đến nay, Sở đã công khai 88/88 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, thuộc 10 lĩnh vực, trong đó 80 TTHC được cung cấp là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 08 TTHC được cung cấp là dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. 

Trong quý I năm 2024, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả gần 150 hồ sơ, giải thích, hướng dẫn thực hiện TTHC cho gần 200 công dân, tổ chức; 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và ứng dụng việc xác thực thông tin về cư trú với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mức độ hài lòng và rất hài lòng được công dân, tổ chức đánh giá qua hệ thống đánh giá tại Trung tâm đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời hạn theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và thực hiện các mô hình điểm; triển khai sử dụng Kho dữ liệu điện tử trong quá trình tiếp nhận, xử lý giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tiếp tục rà soát quy trình điện tử giải quyết các TTHC đối với các TTHC đang thực hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm quy định TTHC trọng tâm theo quy đinh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ công việc; đồng thời tích cực tuyên truyền cán bộ, công chức, giáo viên và người lao động, học sinh, học viên đủ 14 tuổi trở lên trong toàn ngành sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến./. 

Tạ Thị Thu Hà - Văn phòng Sở GD&ĐT
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng