THƯ VIỆN VIDEO

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)

Video đã đăng