Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

In

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh có 09 thủ tục: (1) Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh; (2) Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh; (3) Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; (4) Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; (5) Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề; (6) Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề; (7) Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất; (8) Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình; (9) Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn. 

Về thời hạn giải quyết các TTHC nêu trên: Thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng. Việc giải quyết các TTHC nêu trên không phát sinh phí, lệ phí.

2. Thủ tục hành chính cấp huyện có 07 thủ tục: (1) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo công trạng; (2) Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; (3) Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; (4) Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; (5) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên đề; (6) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất; (7) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia đình.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; các TTHC nêu trên được giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Các TTHC không quy định phí, lệ phí.

3. Thủ tục hành chính cấp xã có 05 thủ tục: (1) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng; (2) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề; (3) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; (4) Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình; (5) Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã; các TTHC nêu trên được giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến được giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc). Các TTHC nêu trên không quy định phí, lệ phí.

4. Đồng thời bãi bỏ 22 thủ tục hành chính tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021; Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Nội dung chi tiết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 177/QĐ-UBND được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình (dichvucong.ninhbinh.gov.vn)./.

Tổ chức, cá nhân xem chi tiết nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại đây./.

Lê Công Bình
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.gov.vn

Tin đã đăng