Công bố 5 TTHC lĩnh vực mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

In

Thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính mới được ban hành, cụ thể: 

1. Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

3. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

4. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

5. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

 Đồng thời, quyết định bãi bỏ 09 thủ tục hành chính tại Quyết định số  204/QĐUBND ngày 09/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nội dung của thủ tục hành chính được công khai, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.ninhbinh.gov.vn theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 56/QĐ-UBND tại đây.

Vân Sang- Sở Tư pháp
 

Thẻ tag: công bố

Tin đã đăng