Chuẩn hóa danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội

In

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đối với 172 TTHC thuộc thẩm quyền. Trong đó có 126 TTHC cấp tỉnh; 29 TTHC cấp huyện; 17 TTHC cấp xã.

Trên cơ sở đó, ngày 16/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, phê duyệt 168 quy trình nội bộ, bao gồm 124 quy trình cấp tỉnh, 27 quy trình cấp huyện, 17 quy trình cấp xã. Trong đó, đã cắt giảm 1.713 giờ đối với quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh; 112 giờ quy trình giải quyết TTHC cấp huyện; cắt giảm 74 giờ quy trình giải quyết TTHC cấp xã.

Danh mục TTHC chuẩn hóa và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được cập nhật, cấu hình, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.

(Xem nội dung chi tiết Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; Quyết định 430/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại đây)

Vũ Thị Vui - Sở LĐ-TB&XH
 

Thẻ tag: hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn

Tin đã đăng