Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Xem thêm
UBND tỉnh Ninh Bình công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lýnhà nước của Công an tỉnh, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Kết quả đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong quý II năm 2024 Xem thêm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Quyết định Phê duyệt Quy trình nộii bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm
Ninh Bình triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua Ứng dụng định danh điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh      Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm