CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
2026 DL-09 3. Cấp điện mua buôn điện mới từ lưới điện trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
2027 DL-03 3. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2028 DL-12 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2029 2.000184.000.00.00.H42 "Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã" Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
2030 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2031 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2032 DL-19 4.1 Kiểm tra DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2033 DL-20 4.2 Kiểm định DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2034 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2035 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2036 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2037 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ