CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1311 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1306 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1307 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1308 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1309 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1310 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1311 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ