CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1298 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1291 DL-03 3. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1292 DL-12 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1293 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1294 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1295 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1296 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
1297 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
1298 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ