Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 228
Đúng & trước hạn: 228
Trước hạn: 98.25%
Đúng hạn: 1.75%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 203
Đúng & trước hạn: 203
Trước hạn: 98.03%
Đúng hạn: 1.97%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 209
Đúng & trước hạn: 209
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.56%
Đúng hạn: 1.44%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 92.86%
Đúng hạn: 7.14%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 178
Đúng & trước hạn: 178
Trước hạn: 98.31%
Đúng hạn: 1.69%
Trễ hạn: 0%