Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC
Số hồ sơ xử lý: 2677
Đúng & trước hạn: 2677
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.46%
Đúng hạn: 6.54%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%