Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 9731
Đúng & trước hạn: 9731
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.79%
Đúng hạn: 99.21%
Trễ hạn: 0%