STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.06-240116-0048 16/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA VUI