CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 119 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
76 1.003590.H42 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
77 2.001827.H42 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
78 1.003593.H42 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu). Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
79 1.004493.H42 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
80 1.008408.H42 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
81 2.001823.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
82 1.003563.H42 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
83 1.004363.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
84 1.003695.H42 Công nhận làng nghề Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
85 1.008409.H42 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
86 1.004346.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
87 1.003712.H42 Công nhận nghề truyền thống Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
88 1.008410.H42 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
89 1.003984.H42 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
90 1.003727.H42 Công nhận làng nghề truyền thống Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn