CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 119 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.001686.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thú y
17 1.004918.H42 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
18 1.012002.H42 Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Trồng trọt
19 1.000047.H42 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
20 1.004359.H42 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
21 1.004915.H42 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
22 1.011999.H42 Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Trồng trọt
23 3.000198.H42 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
24 1.004684.H42 Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
25 1.012003.H42 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Trồng trọt
26 1.004913.H42 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (Theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
27 1.012004.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Trồng trọt
28 1.004839.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thú y
29 1.004692.H42 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
30 1.012000.H42 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Trồng trọt