CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2072 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
76 1.003870.H42 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy lợi
77 1.004923.H42 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
78 1.011769.H42 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý công sản
79 1.012413.H42 Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừng Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kiểm lâm
80 2.000465.H42 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
81 1.012392.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
82 1.009319.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
83 1.001894.H42 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
84 2.002206.H42 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Tin học - Thống kê
85 2.001938.H42 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
86 1.001009.H42 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
87 1.001134.H42 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
88 1.001990.H42 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
89 1.001991.H42 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
90 1.002255.H42 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai