CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005435.H42 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005434.H42 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản