CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000465.H42 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
2 2.001946.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
3 1.000989.H42 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
4 2.001941.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
5 1.003649.H42 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
6 1.003735.H42 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
7 1.001875.H42 Thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
8 1.003657.H42 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
9 1.009331.H42 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
10 1.009332.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
11 1.009333.H42 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
12 1.009339.H42 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
13 1.009340.H42 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
14 1.009352.H42 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
15 1.009354.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế