CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.000047.H42 Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
2 2.000873.H42 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thú y
3 1.005388.H42 Thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lĩnh vực viên chức
4 1.005392.H42 Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lĩnh vực viên chức
5 1.005393.H42 Tiếp nhận vào làm viên chức Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lĩnh vực viên chức
6 1.005394.H42 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lĩnh vực viên chức
7 1.000045.H42 Xác nhận bảng kê lâm sản Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
8 3.000159.H42 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
9 2.001241.H42 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
10 3.000160.H42 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
11 1.002338.H42 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thú y
12 1.008408.H42 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
13 1.008409.H42 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
14 1.008410.H42 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Phòng, chống thiên tai
15 1.003984.H42 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật